Algemene Voorwaarden Web2View
Kamer van Koophandel te Eindhoven: 17213270
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van
Web2View en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en
Web2View, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2. Definities
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Web2View
gesloten overeenkomsten.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.2 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met
Web2View zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Web2View en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.
2.5 De door Web2View gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden Web2View pas als de
opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Web2View een
aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als
overeengekomen gelden.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Web2View niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de
opdrachtgever mag Web2View de geldende prijzen en tarieven aanpassen na
een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe
prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te
stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende
contracttermijn.
4.2 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met
Web2View heeft afgesloten, brengt Web2View de kosten daarvan
2x per jaar in rekening.
4.3 Indien Web2View voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider
regelt brengt Web2View 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in
rekening.
4.4 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 15 dagen na factuurdatum
Bezwaren tegen de hoogte van de
facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.5 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Web2View nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente
over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Web2View te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische
bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van
de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het
factuurbedrag, met een minimum van € 150,–.
4.6 Web2View heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website
te vermelden of te verwijderen.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie
5.1 Web2View mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of
publiciteit, tenzij anders afgesproken.

5.2 Web2View zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te
voeren.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Web2View
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Web2View worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Web2View zijn verstrekt, heeft Web2View
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2 Indien Web2View op verzoek of met voorafgaande instemming van de
opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden
of prestaties door opdrachtgever aan Web2View worden vergoed volgens het
tarief van 70 euro per uur.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
7.1 Web2View kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen
wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met
Web2View gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
(betalings-)voorwaarden.
7.2 Web2View heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de
overeenkomst en verplichtingen jegens Web2View niet nakomt of in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden. Web2View zal de opdrachtgever
hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van
Web2View kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
7.3 Een Web2View opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft
een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
Ook in dat geval is Web2View eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per
aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling
genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
9.1 De aansprakelijkheid van Web2View zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan
de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de
verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.
9.2 Web2View is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door
derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Web2View voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan
de opdrachtgever toerekenbaar is.
9.3 Elke aansprakelijkheid van Web2View vervalt door het verloop van één jaar
vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.4 Web2View is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
9.5 Web2View kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Web2View behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
9.6 Web2View is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7 Web2View is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
9.8 De eventuele aansprakelijkheid van Web2View is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
9.9 Opdrachtgever vrijwaart Web2View voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Web2View geleverde producten en/of diensten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Web2View is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop
Web2View geen invloed kan uitoefenen.
10.2 Web2View heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten
gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

10.3 Op alle aanbiedingen van Web2View en de met haar gesloten overeenkomsten
is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Diversen
11.1 Web2View kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en
opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van
30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een
wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit
ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds
geleverde diensten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door Web2View vervaardigde website is en blijft na betaling van de
overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
12.2 Door Web2View of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in
en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Web2View.
12.3 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Web2View slechts
gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te
vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn
uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen
van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

Artikel 13. Privacy bepalingen
13.1 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en
geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Web2View verstrekt deze informatie,
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk
tevoren gevraagde en gegeven toestemming.